Kdo jsme?

Zjistěte o nás více

Bez popisku

Historie ústavu

Ústav jazykovědy a baltistiky vznikl jako samostatné pracoviště
v r. 1995, a to vyčleněním obecně orientovaných lingvistů ze stávajících pracovišť FF MU. Svou činností navázal na tradici obecné
a srovnávací jazykovědy, která byla v Brně pěstována již od založení univerzity (spojená se jmény Romana Jakobsona, Václava Machka, Adolfa Erharta).

Jako relativně samostatné se od r. 1998 utvořilo v rámci Ústavu
v návaznosti na tradici oddělení baltistické.

V roce 2006 byl Ústav jazykovědy přejmenován na Ústav jazykovědy
a baltistiky. Od r. 2007 do 2014 byl součástí ústavu i Seminář japonských studií. Ten od roku 2014 funguje jako samostatný ústav. Pod Ústavem jazykovědy a baltistiky vznikl Seminář vietnamských studií (Centrum asijských studií), který se v r. 2019 osamostatnil.

Ústav spravuje rozsáhlou specializovanou knihovnu budovanou
soustavně od 20. let, která je k dispozici nejen fakultní veřejnosti, ale při
prezenčním studiu i dalším odborníkům.

Bez popisku

Vývoj studia

Ústav jazykovědy zabezpečoval v prvních letech své existence výuku obecných lingvistických disciplín pro studenty FF MU bez ohledu na obor studia a koordinoval výuku méně běžných jazyků. Záhy však zahájil koncipování vlastního studijního oboru; při tvorbě jeho studijního plánu bylo plně využito jak personálních možností Ústavu a celé fakulty s velmi rozvinutým diachronním bádáním, tak zkušeností podobně orientovaných českých a zahraničních pracovišť.

Studium programu Obecná jazykověda bylo zahájeno od školního roku 1999/2000. Šlo o dvouoborové magisterské studium, v němž se jazykověda kombinuje s různými obory studijních programů filologie a filozofie; je možná i kombinace s etnologií nebo religionistikou. Studijní program uplatňuje od počátku kreditní systém. V současnosti je ve shodě s vývojem na celé fakultě přeměněn na navazující magisterské studium, a to s bakalářskou zkouškou po 6. semestru a následujícími 4 semestry specializovanější výuky na stupni magisterském, otevřeném i pro studenty z jiných filologických oborů. Bakalářský i navazující magisterský stupeň lze studovat i jednooborově, jako vhodnější se však jeví studium v kombinaci.

Dalším studijním programem v rámci Ústavu je dvouoborové, resp. jednooborové studium Baltistiky, rovněž v obou stupních studia. Zatím se realizovala s hlavním zaměřením na litevštinu a na finštinu a jako menší jazyky i lotyštinu a estonštinu.

Bez popisku

Spolupráce ústavu

Ústav jazykovědy a baltistiky je mateřským pracovištěm prezenčního
i kombinovaného postgraduálního studia v programech Indoevropská srovnávací jazykověda a Obecná jazykověda. Členy oborových komisí jsou zde vedle pracovníků Ústavu jazykovědy a dalších odborníků z FF MU i externisté z jiných vysokých škol ČR a z Ústavu pro jazyk český. Naši učitelé naopak pracují
v oborových komisích postgraduálního studia jiných vysokých škol a v komisích pro státní závěrečné zkoušky na UK a UJEP. Jsou také školiteli nebo konzultanty doktorandů v příbuzných filologických oborech.

Odborná a vědecká orientace pracovníků zachycuje nejrůznější disciplíny obecné jazykovědy v synchronním i diachronním pohledu; materiálovou základnu přitom tvoří konkrétní jazyky a jazykové skupiny.

Na výuce se vedle členů Ústavu jazykovědy a baltistiky podílejí i učitelé z jiných pracovišť FF MU a externisté. Naopak pracovníci Ústavu zabezpečují některé obecně lingvistické disciplíny i pro další filologické obory. Hojně také spolupracujeme se zahraničními partnery v baltských zemích a ve Finsku.

Ústav také dlouhodobě spolupracuje s mimofakultními institucemi, především
s brněnskými pracovišti Ústavu pro jazyk český AV ČR (etymologické oddělení); odborníci z tohoto ústavu se také podílejí na výuce. Ústav má kontakty s podobně orientovanými pracovišti v Evropě i v zámoří, které se prohlubují dík stážím, které členové Ústavu absolvovali a absolvují.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info